Home Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

reistips

Samenvatting: in onderstaand gedeelte wordt besproken in welke bedrijfsvorm reistips werkzaam is.

reistips staat geregistreerd als handelsnaam van Sandcastle.

De reistips website (ook betiteld als ‘deze website’) is eigendom van en wordt beheerd door Sandcastle, Nijverheidstraat 2A, 3144CL in Maassluis (Nederland).

Lees onze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat je de website van reistips gebruikt. Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan reistips en het gebruik van deze website. reistips heeft het recht de gebruiksvoorwaarden van deze site te allen tijde aan te passen, zonder de gebruiker hier voorafgaand over te informeren. Neem deze gebruikersvoorwaarden periodiek door voor aanpassingen. Als je niet akkoord bent met, of je niet kunt vinden in onze gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij jou geen gebruik te maken van deze website.

Eigendom & auteursrecht

Samenvatting: in onderstaand gedeelte wordt gesproken over de auteursrechten van de artikels die op deze website worden gepubliceerd en hoe je daar als gebruiker mee om dient te gaan.

Tenzij anders aangegeven, behoren alle auteursrechten op deze website, in de vorm van tekst, afbeeldingen, markeringen, logo’s en andere inhoud exclusief toe aan reistips.

Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als toekenning, of worden gekopiëerd, al dan niet implicatie van een licentie of recht om een handelsmerk of handelsnaam te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van reistips.

Gebruik van deze Site

Samenvatting: in onderstaand gedeelte welke toestemming een gebruiker allemaal wél en niet heeft, tijdens het gebruik van deze website.

reistips geeft hierbij toestemming om inhoud van deze website weer te geven, te downloaden, af te drukken, of te delen via social media, uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

(1) Je mag dit alleen doen voor jouw eigen persoonlijk, en niet-commercieel gebruik;
(2) Je mag de inhoud van deze website niet wijzigen;
(3) Alle weergaven of afdrukken afkomstig van deze website moeten als volgt zijn gemarkeerd: “(c) reistips. Alle rechten voorbehouden.”;
(4) Je mag geen kennisgevingen met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken of andere eigendomsrechten die zijn geplaatst in de inhoud van deze website door reistips, verwijderen of aanpassen;
(5) Je mag geen afgeleide werken op basis van de inhoud op deze website verveelvoudigen, opstellen, verdelen of weergeven, behalve zoals hierin bepaald. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk toegelaten, is het openbaarmaken, kopiëren, verzenden, verveelvoudigen, heruitgeven, posten of herdistribueren van de inhoud van deze website of een gedeelte van deze website, niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van reistips. Voor schriftelijke toestemming kun je als volgt contact opnemen met reistips via:

Per post
reistips
Nijverheidstraat 2A
3144CL Maassluis
Nederland

Per e-mail
[email protected]

Je verklaart en garandeert dat jouw gebruik van de inhoud van deze website, consistent zal zijn met deze licentie en dat je geen inbreuk zal plegen op de rechten van een andere partij of deze schenden of inbreuk zal plegen op een contract of wettelijke plicht ten opzichte van andere partijen of toepasselijke wetgeving schenden.

Je stemt uitdrukkelijk in om reistips te vrijwaren tegen aansprakelijkheid jegens elke persoon, als gevolg van jouw gebruik van de inhoud van deze website niet in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Je garandeert dat je ouder bent dan 13 jaar en de wettelijke bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan en deze website te gebruiken in overeenstemming met alle hierin vermelde voorwaarden.

Koppelingen naar websites van derden

Samenvatting: in het gedeelte hieronder wordt uitgelegd dat op deze website gebruik wordt gemaakt van koppelingen (links) naar externe (derden) websites, en welke verantwoordelijkheden reistips hierbij wel en niet heeft.

Het gebruik van deze website in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden is kosteloos. reistips is geen boekingsagentschap.

Deze website bevat echter wel koppelingen en rechtstreekse links naar websites van derden en boekingsfuncties die worden beheerd door onafhankelijke dienstverleners of handelaars. De gekoppelde websites worden niet beheerd door reistips. reistips is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde websites.

reistips verstrekt deze koppelingen voor het gemak van de gebruiker. Een koppeling houdt geen goedkeuring of sponsoring of verwantschap met de gekoppelde website door reistips in. Gekoppelde websites worden beheerd door onafhankelijke handelaars of dienstverleners of partners van reistips. Daarom kan reistips niet garanderen dat jij tevreden zult zijn met hun producten, diensten of bedrijfspraktijken. Jij (de gebruiker van de website van reistips) moet zelf onderzoek doen, voordat je verdergaat met een transactie met een van deze derde partijen.

Deze derden kunnen kosten aanrekenen voor het gebruik van bepaalde inhoud of diensten voorzien op deze website. Je dient daarom zelf, voordat je een transactie met een derde aangaat, na te gaan of voor deze transactie kosten in rekening worden gebracht.

Als reistips meer informatie geeft over de kosten op deze website, dient deze informatie louter ten behoeve van jouw gemak en ter informatie. reistips garandeert geenszins dat deze informatie correct is, noch is reistips enigszins verantwoordelijk voor inhoud of diensten voorzien op deze websites of boekingsfuncties van derden.

Uitsluiting van garantie & beperking van aansprakelijkheid

Samenvatting: in het gedeelte hieronder hebben we het over de beperkte aansprakelijk van reistips met betrekking tot het gebruik en inhoud van deze website.

reistips doet geen garanties betreffende de geschiktheid van de inhoud van deze website, of een gedeelte ervan, voor enig doel. Alle inhoud op deze website wordt geleverd ‘as is’, en voor zover wettelijk is toegestaan sluit reistips uitdrukkelijk alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel uit, waaronder alle impliciete garanties.

reistips sluit ook uitdrukkelijk elke garantie of verklaring uit inzake de nauwkeurigheid of bedrijfseigen karakter van de inhoud van deze website. Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van reistips uitsluiten of beperken als gevolg van:
(1) Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid;
(2) Fraude;
(3) Opzettelijk verzuim of grove nalatigheid;
(4) Elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

Afhankelijk van het voorafgaande is jouw gebruik van deze website geheel op eigen risico en noch reistips, noch de partijen die informatie en materiaal verstrekken ten behoeve van de inhoud van deze website, zullen aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van enig type als gevolg van jouw gebruik van deze website en/of inhoud van deze website, waaronder, zonder beperking, alle directe, indirecte, aanvullende of gevolgschade of verlies of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld of verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met bedrijfsonderbreking van enig type en hetzij onrechtrechtmatig (waaronder beperking nalatigheid, contract of anderszins) in verband met de service of deze website of in verband met het gebruik, het onvermogen om deze website te gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze website.

Aangezien sommige staten/rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of bijkomende opzettelijke schade niet toelaten, is het mogelijk dat bovenstaande beperkingen niet op jou van toepassing zijn.

Reacties, beoordelingen en andere communicatieforums

Samenvatting: in onderstaand gedeelte wordt gesproken over de aansprakelijkheid van reistips als het gaat om reacties die door gebruikers op deze website worden geplaatst.

Deze website biedt gebruikers de mogelijkheid om te reageren op gepubliceerde artikelen. Dergelijke reacties zijn ook zichtbaar op deze website.

Als reistips de mogelijkheid biedt om te kunnen reageren op een artikel, stem jij uitdrukkelijk in om hier alleen gebruik van te maken om gebruikersberichten te verzenden, die geschikt zijn en gerelateerd zijn aan het onderwerp van het specifieke artikel. reistips heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving een reactie die door een gebruiker is gepost, te bewerken of te verwijderen.

reistips kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of plaatsing van reacties op artikelen op deze website. reistips behoudt zich het recht om gerechtelijke actie te nemen tegen iedereen die deze bepaling overtreedt, waaronder zonder beperking, het verwijderen van de beledigende communicatie uit de service en het beëindigen van het recht van de overtreder(s) om gebruik van deze website te maken. Hiermee bedoelen wij: inhoud die racisme, fanatisme, haat of fysiek letsel van enige soort bevordert tegen een groep of persoon. Genoemde bepalingen gelden ook voor gebruikers die het kwetsen van een andere gebruiker verdedigt.

Genoemde bepalingen gelden ook voor gebruikers die junkmail, kettingbrieven, ongevraagde mass mailing, spam, verspreiding van laster of smaad, misleidende, bevordering van illegale, corrupte, bedreigende of obscene activiteiten verzenden via het reactieformulier of overige contactformulieren op deze website.

Illegaal kopieëren van auteursrechtelijk beschermd werk

Samenvatting: in onderstaand gedeelte wordt de regelgeving met betrekking tot het (illegaal) kopieëren van content dat gepubliceerd is op deze website.

Artikelen op deze website zijn gedeeld eigendom van reistips en de auteur. Het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermde content is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van reistips.

Het aanbieden van inbreukmakende computersoftware of koppelingen ernaar, het verschaffen van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde, tegen kopiëren beveiligde apparaten te omzeilen of het aanbieden van inbreukmakende muziek of koppelingen naar inbreukmakende muziekbestanden is tevens verboden.

Het is verbodne om links naar pagina’s, of pagina’s die enkel met een wachtwoord te openen zijn, verborgen pagina’s, of afbeeldingen (niet gekoppeld aan of van andere toegankelijke pagina’s) met de volgende inhoud, te plaatsen op deze website:

1) Links die instructies over illegale activiteiten, zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het verschaffen of maken van computervirussen bevat;

2) Gedrag of intenties die kunnen worden beschouwd als een misdrijf, burgerlijke aansprakelijkheid kan veroorzaken of anderszins in strijd is met de wet van, of inbreuk pleegt op de rechten van een derde partij in een land in de wereld bevat of hiertoe aanzet;

3) Links naar commerciële activiteiten en/of verkoopsactiviteiten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, advertenties en piramide spelen bevat.

Door het posten of verspreiden van bezoekersreacties op deze website, ben jij op de hoogte van reistips en zijn gelieerde maatschappijen uitdrukkelijk een onherroepelijk recht toe om deze bezoekersreacties beschikbaar te stellen en mogen deze bezoekersreacties vrij worden gebruikt, gekopieerd, gepubliceerd, vertaald en verspreid in elk middel en in elke vorm, waaronder voor advertenties en promotionele doelen door anderen zonder uw toestemming.

Je stemt in om auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij niet te posten of te verspreiden, zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van deze partij en jij stemt in om reistips te vrijwaten tegen elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met jouw schending van deze bepaling.

Kennisgeving & verwijderingsbeleid met betrekking tot illegale inhoud

Samenvatting: in onderstaand artikel wordt gesproken over de maatregelen die reistips treft bij inhoud op de website die inbreuk pleugen op het auteursrecht.

reistips werkt volgens een “kennisgeving en verwijdering” methode. Als jij klachten of bezwaar hebt tegen materiaal of inhoud (waaronder bezoekersreacties) die gepost zijn op deze website, of als jij denkt dat materiaal of inhoud gepost die op deze website is gepost, inbreuk pleegt op jouw auteursrechten, dien je direct contact met ons op te nemen. Wij zullen dan zo snel mogelijk handelen door het betreffende artikel (of bezoekersreactie) aan te passen of te verwijderen.

Privacy

Samenvatting: dit is een korte samenvatting van de privacy statement die reistips hanteert.

reistips.nl behandeld jouw persoonsgegeven vetrouwelijk. IP-adressen en persoonlijke gegevens zullen niet vanuit commercieel oogpunt worden verhandeld, of worden doorgespeeld aan derden. Lees hier onze volledige privacy statement.

Toepasselijke wet & rechtsbevoegdheid

Samenvatting: hieronder wordt besproken onder welke wet en regelgeving deze website valt.

Deze website (exclusief koppelingen naar sites van derden) wordt beheerd door reistips, een handelsnaam van Sandcastle, vanuit zijn kantoor in Maassluis (Zuid-Holland) in Nederland. Door deze website te publiceren, openen en/of gebruiken stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle geschillen, claims of andere zaken voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van deze website onderworpen zijn aan de wetten van de Nederlandse wetgeving, zonder consideratie van de conflicten van wetsprincipes.

Je stemt in dat alle eventuele claims die je hebt tegen reistips voortvloeiend uit of in verband met de werking of het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd en beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.

Het voorafgaande zal niet van toepassing zijn voor zover dat toepasselijke wetgeving in jouw land van verblijf toepassing van een andere wet en/of rechtsgebied vereist en dit niet kan worden uitgesloten door contract.

Tussentijdse wijzigingen

Samenvatting: hieronder wordt uitgelegd dat reistips zonder voorafgaande berichtgeving(en), tussentijds wijzigingen mag doorvoeren in de gebruiksvoorwaarden van deze website.

reistips kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, deze gebruiksvoorwaarden of een gedeelte ervan wijzigen, aanvullen of verwijderen waar zij dit nodig acht voor wettelijke, algemeen regelgevende en technische doelen of wegens wijzigingen in de diensten die worden verschaft of de aard of lay-out van deze website. reistips zal jou redelijke kennisgeving van alle wijzigingen geven. Daarna stem jij uitdrukkelijk in gebonden te zijn door deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

reistips kan elk aspect van de reistips service te allen tijde wijzigen, schorsen of stopzetten, waaronder beschikbaarheid van alle functies, databases of inhoud, zonder voorafgaande berichtgevingen. reistips kan ook, naar eigen inzicht, beperkingen opleggen op bepaalde functies en diensten of uw toegang tot deze website geheel of gedeeltelijk beperken, zulks om technische of beveiligingsredenen en om onbevoegde toegang, verlies of vernietiging van gegevens te voorkomen, of wanneer wij van mening zijn dat jij een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige wet of voorschrift overtreedt.

Door jouw blijvend gebruik van reistips, nu of na het posten van een dergelijke kennisgeving van wijzigingen, stem jij in met dergelijke wijzigingen.

Algemeen

Samenvatting: hieronder wordt uitgelegd dat wanneer een gedeelte van de gebruiksvoorwaarden van deze website volgens de wetgeving ongeldig is, deze vervolgens overeenstemt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

Als wordt vastgesteld dat een gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is ingevolge toepasselijke wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot de hierboven beschreven uitsluitingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid, dan wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling beschouwd als vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenstemt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de gebruiksoorwaarden van kracht.

reistips mag en jij mag geen rechten, plichten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden toekennen, overdragen, uitbesteden of delegeren.

Jij stemt in dat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of lastgevingsverhouding bestaat tussen jou en reistips, als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden, of het gebruik van deze website.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse taal. De specifieke gebruiksvoorwaarden waaronder jij jouw instemming aanduidt worden niet individueel opgeslagen door reistips.

Twijfel je, of heb jij nog vragen met betrekking tot het gebruik van deze website, dan kun je ons altijd een mail sturen met jouw vraag of opmerking. Stuur dan een e-mail naar [email protected].